วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสายข้างโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายศาลตาปู่ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๓๗๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.ค. 2566
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผษ-๑๙๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำหรับจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง