วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกั้นเขต หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรงค์ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายศักดิ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน 2R50L หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง