วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2565
จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ พื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนด้วยสถานีตรวจสุขภาพในเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างเหมาป้ายเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (ซื้อน้ำยาและชุดทดสอบสารปนเปื้อน) ตามโครงการอาหารสะอาดและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง ประเภทงานถนนและงานสะพาน จำนวน ๒๖ โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๐๑-๖๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเย็บเล่มเทศบัญญัติ (เล่มจริง) และถ่ายสำเนาเอกสารพร้อมเย็บเล่มสำเนาเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ ๒ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง