วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องวิทยุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ พื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างออกแบบจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 19 โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
5  ม.ค. 2567
จ้างเหมาพร้อมติดตั้งประตูน้ำเหล็กมือหมุนสระประปาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง