วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแจ๋ว หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านางเวียน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสะอ้อน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและตรวจสภาพประจำปี รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผฉ 8533 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและตรวจสภาพประจำปี รถบรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างเหมาพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านนาตลิ่งชัน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทอง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงฝารางระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 3723 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง