วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน ๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเที่ยง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางละม่อม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชาติ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประนอม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาสำรวจเพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง