วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนิกร หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน 2R50L หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมัย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงโฮ้ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน ๕๙ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเหมืองลอย หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน ๒๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายเปรต หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง