วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมรถยนต์ (รับ-ส่ง) นักเรียน ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๕๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
วัสดุอุปกรณ์ในดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เสริมทักษะและฝึกอาชีพให้กับประชาชน ประจำปี 2565 (หลักสูตรการจัดดอกไม้)
14  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักรถไม่น้อยกว่า ๑๒ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวระนามเชื่อมหนองกระทุ่ม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวระนามเชื่อมหนองกระทุ่ม (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง