วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2565
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักรถไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแจ๋ว หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านางเวียน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสะอ้อน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและตรวจสภาพประจำปี รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผฉ 8533 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและตรวจสภาพประจำปี รถบรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างเหมาพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านนาตลิ่งชัน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง