วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
วัสดุไฟฟ้าจำนวน 5 รายการ
28  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อกระบอกไฟกระพริบ และกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายท้ายเหมือง หมู่ที่ ๓ (ขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองมะกอก หมู่ที่ ๓ (ซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบมูล (อ่าวซับหมัน) หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดป่ากรรมฐาน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๗ ซฮยประปา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีคัดเลือก