วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถบัสตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
เช่าสถานที่ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสอิ้ง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางติ๋ม หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมเปลี่ยนวาล์วน้ำรถบรรทุกดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการตาม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เสริมทักษะและฝึกอาชีพให้กับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕ หลักสูตรช่างซ่อม เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง