วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2564
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักรถไม่น้อยกว่า ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อโคมไฟถนน จำนวน ๒๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าโนนสะอาดใน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีคัดเลือก
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( เก้าอี้บุนวมและเก้าอี้สำนักงาน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง