วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 3 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุชุดดับเพลิงภายในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจ (SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลา SML หมู่ที่ 14 - ข้างโรงเรียนบ้านโจด หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก
15  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำปฏิทินแบบแขวน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนสะอาดเชื่อมตำบลละลมใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีคัดเลือก