วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2564
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักรถไม่น้อยกว่า 12 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายทางขึ้นเขาแก้ว หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ FUJI XEROX DocuPrint 3055 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ.-๘๙๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง