วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบมูล (อ่าวซับหมัน) หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดป่ากรรมฐาน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๗ ซฮยประปา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีคัดเลือก
16  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลา SML หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก
16  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลอง LMC SUMP หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายคลอง RMC SUMP หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 3 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง