วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์สำหรับรถรับ-ส่งนักเรียน ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๕๕๓ นครราชสีมา พร้อมเปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างเหมาสำรวจเพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างดำเนินการซ่อมรถยนต์ รถรับ-ส่งนักเรียน ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๕๕๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างเหมารถแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ ๘๙๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง