วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2565
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักรถไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน (SK ๒๐๐ หรือ PC ๒๐๐) หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้่ำสายกลางบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสายกลางบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ (EMS) ทะเบียน ผษ ๑๕๕๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง