วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( แผงกั้นจราจร และกรวยจราจร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบสระประปา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน 48L ใต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายโม่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเฉลียว-บ้านนายคำพอ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเจียก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง