วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดกอโจดไทรย้อย หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบัวกัน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินพร้อมขนส่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเเตอร์ ( หมึกพิมพ์ ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง