วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนนสายกั้นเขต หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชลประทานสายใหญ่ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดหาเต็นท์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
ซื้อชุดกีฬาสำหรับจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองลำไย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อถ้วยรางวัล/วัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักรถ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง