วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2563
จ้างเหมาดำเนินการตรวจสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายละม่อม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๓๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( ยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างออกแบบจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้อชุดถุงยังชีพ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)