วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายโรงโม่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชลประทานสายใหญ่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์/เครื่องแต่งกาย ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๗ข๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
วัสดุสำนักงาน ( กองคลัง )