วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเยี่ยม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลังและเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ พื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร ซอยบ้านนางบ่าย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
ซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๗๐-๙๕ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง