วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางกนกวรรณ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองมะกอก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกซอยป่าช้า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพร้อมแผน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็็กสายบ้านป้านอม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมิ่ง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมานพ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฉลอง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมาน-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง