วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัดสุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะญี่ปุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมโคจร , พัดลมเพดาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเหล็กทางเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง