วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาด PC ๒๐๐ เพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้ำทางแยกขึ้นเขาแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านคลองมะเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ( เก้าอี้สำนักงาน ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างปั๊ม ปตท.- คลองชลประทาน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน 50L เหนือ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน 48L เหนือ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายประนอม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายตัดใหม่เชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน 53 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน 62L เหนือ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพื้นรองรับขยะ และตู้บรรทุกขยะของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง