วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพนม หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทองอ่อน หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอาภรณ์ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุพัฒน์-บ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( หมึกพิมพ์ ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( ยางรถยนต์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( หมึกพิมพ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง