วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องจักรกล เกรดเกลี่ยบดทับแน่นซ่อมแซมผิวจราจรถนนภายในตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงพร้อมติดตั้งฝารางระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมรถยนต์ (รับ-ส่งนักเรียน) ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๕๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนซอยกลางบ้านปุณภา หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ต.ค. 2566
ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเขียด หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30  ต.ค. 2566
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านนางกระถิน หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ต.ค. 2566
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยข้างโรงสีข้าว หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ต.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประจวบ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)