วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสร้อย หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญกล้า หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายแป๊ะ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางล้อม หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายธนูลอย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านนางสมหวัง หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน ๕๐ หมู่ที่ ๑ (ขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง