วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท-๓๗๒๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาด PC ๒๐๐ ขุดเปิดทางน้ำเข้าสระประปา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาดำเนินการจัดหาเต้นท์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน สำหรับจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลในซุ้มกิจกรรม สำหรับจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชลประทาน ๕๙L หมู่ที่ ๙ และจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชลประทาน ๑๐L หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง