วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ-๘๙๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา และ ศพด. เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( หมึกเครื่องพิมพ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( หมึกเครื่องพิมพ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดโนนเพชร (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโป่งแคเหนือ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพัก ฝาตะแกรงเหล็ก บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง