วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประกอบ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเชื่อม หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวรรณา-บ้านนายสมัคร หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางขวัญใจ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบมือผลัก ๖ ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (จำนวน ๘ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (จำนวน ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ( กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัดสุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง