วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตปริมาณไม่จำกัด จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ( เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองคลัง ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำพื้นรองรับขยะพร้อมติดตั้งของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( ป้ายไฟสามเหลี่ยม หยุดตรวจ จำนวน ๑ ชุด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดขยายสระประปา หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.พ. 2563
จ้างออกแบบผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๕๑ โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง