วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางสายฝน-บ้านนายดิษ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( แบตเตอรี่รถยนต์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
จ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการขุดขยายสระประปา หมู่ที่ ๔
8  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกบ้านนาตลิ่งชัน-ศาลตาปู่ หมู่ที่ ๑๔
8  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขึ้นบ้านนาใหม่ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๒
8  ต.ค. 2562
โครงการขุดขยายสระประปา หมู่ที่ ๔