วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างปั๊ม ปตท.- คลองชลประทาน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน 50L เหนือ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน 48L เหนือ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายประนอม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายตัดใหม่เชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน 53 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน 62L เหนือ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพื้นรองรับขยะ และตู้บรรทุกขยะของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทานสายใหญ่ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน ๕๙L ใต้ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)