วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2562
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน สำหรับใช้ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมาสถานที่ พร้อมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๒ (จำนวน ๒ รุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสาร ( โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลา SML หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉื่อย หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU เลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นม. (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง