วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2567
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารงานค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนสายข้างโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง