วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายน้อย หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจุไรรัตน์-หลังวัดดอนไพล หมู่ที่ ึ7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขึ้นบ้านนาใหม่ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าหมู่บ้านปุณนภา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขนมจีน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU เลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติ สนับสนุนด้านงานกองคลัง ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานในภารกิจด้านการดับเพลิง/การป้องกัน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานในภารกิจด้านการดับเพลิง/การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง