วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2562
จ้างเหมาแรงงานประจำรถบรรทุกขยะเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้อยางรถยนต์ (ขนาด ๑๐.๐๐R๒๐) , ยางใน และ ยางรองคอ พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการงานดูแลบำรุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับ ตัดแต่งกิ่งไม้ ฯ (คนสวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการเวรยามรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการงานดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ ตัดแต่งกิ่งไม้ฯ (คนสวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สนับสนุนด้านงานกองช่าง เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง