วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๒ (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพื้นที่อินเตอร์เน็ต เพื่อจัดทำเว็บไซต์ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำ (รถบรรทุกน้ำดับเพลิง) ทะเบียน ผษ-๑๙๘๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทบ. กพ-๘๙๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง