วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉื่อย หมู่ที่ ๙
5  ส.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลา SML หมู่ที่ ๙
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถ รับ-ส่งนักเรียน ทะเบียน ๔๐-๐๕๕๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (น้ำยาและชุดทดสอบสารปนเปื้อน) ตามโครงการอาหารสะอาดและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( ผ้าปูโต๊ะ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหลอด หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง