เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา) ประจำปี 2561


เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2561  ที่ผ่านมา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   กองการศึกษา ได้จัดโครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา ) ประจำปี  2561  ณ  วัดบ้านโจด  ตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา   เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้อย่างเหมาะสมกับวัย         
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16