เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561


เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2561  ที่ผ่านมา    เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้จัดโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ประจำปี  2561 โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม     เข้ารับการอบรม เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน       
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20