เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรบอาชีพระยะสั้น “ การทำดอกไม้จันทน์ ”


เมื่อวันที่  10  กันยายน  2561  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้จัดโครงการฝึกอบรบอาชีพระยะสั้น    “ การทำดอกไม้จันทน์ ”  ณ  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  โดยมีประชาชน  กลุ่มผู้สูงอายุ  และกลุ่มแม่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรม  เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนและการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  ตลอดจนก่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความผูกพันในอาชีพ  ทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็งและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20