เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก


เมื่อเดือนพฤษภาคม  2562  ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล    ตำบลท่าเยี่ยม จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการป้องกันการเป็นโรคไข้เลือดออก     ที่จะมาพร้อมกับฤดูฝนที่ยุงมีการวางไข่  โดยได้ออกฉีดพ่นหมอกควันตามชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม  เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก         

2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30