เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน  ประจำปี พ.ศ. 2564  ระหว่างวันที่  16  พฤศจิกายน  2563 ถึงวันที่  2  ธันวาคม  2563  เพื่อเป็นเวทีประชาคมในการรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชน   แล้วนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง     และได้ให้การบริการเก็บภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายให้แก่ประชาชน

2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30