เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


รับเกียรติบัตรหน่วยงานภาครัฐที่มีผลกระประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ( ITA ) ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา


วันที่  9  ธันวาคม  2563  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานภาครัฐที่มีผลกระประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ( ITA )  เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  จังหวัดนครราชสีมา ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยราชมงคลอีสาน
2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30