เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ครั้งแรก


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้รับเกียรตจากท่านนายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโชคชัย ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางสาวอารีย์ ศิริพิน ท้องถิ่นอำเภอโชคชัย ได้เดินทางมาเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ครั้งแรก  ตามระเบียบวาระการประชุม   พร้อมทั้งลงนามแต่งตั้งประธาน และรองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564
2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-28
2023-05-27