เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 10-24 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในปีงบประมาณ 2564 โดยการพ่นหมอกควัน ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียน วัด และชุมชน ครอบคลุม 16 หมู่บ้าน


2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30