เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 3 ราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม






2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30