เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นหมอกควันในพื้นที่ โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม, โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม, และโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน ตำบลท่าเยี่ยม เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื


2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30