เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นหมอกควันในพื้นที่ หมู่ 13 ตำบลท่าเยี่ยม เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ทั้งนี้ได้พ่นหมอกควันเรียบร้อยครบทั้ง 16 หมู่บ้าน


2023-10-04
2023-10-04
2023-10-04
2023-10-03
2023-10-03
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02