เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 กองการศึกษาร่วมกับกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็กตำบลท่าเยี่ยม ดังนี้ -คัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ เด็กนักเรียนที่มาเรียน 38 ค


วันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 กองการศึกษาร่วมกับกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็กตำบลท่าเยี่ยม ดังนี้
-คัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ เด็กนักเรียนที่มาเรียน 38 คน จากเด็กทั้งหมด 56 ตรวจพบเด็กมีอาการสงสัยโรคมือเท้าปากรายใหม่ จำนวน 3 คน แนะนำส่งต่อให้ไป รพ.สต. 
-คัดกรองครูและบุคลากร 5 ราย ไม่พบผู้มีอาการผิดปกติ
-ครูตรวจวัดไข้ ตรวจสุขภาพมือ เท้า ปาก นักเรียนก่อนเข้าเรียนทุกวัน
-ให้สุขศึกษาเรื่องการล้างมือ งดของเล่นสาธารณะ 
-ครูทำความสะอาดของเล่นและพื้นห้อง พื้นที่สาธารณะ ด้วย hypochloride6%
-เนื่องจากพบผู้ป่วยรวม 6 รายในหนึ่งสัปดาห์ กระจายในสองชั้นเรียน จึงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวันที่ 11-14 สิงหาคม 2565

2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-27