เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ช่องทาง แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ประจำปี 2566


ขอเชิญชวนผู้รับบริการ หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บุคคล นิติบุคคล ภาครัฐ/เอกชน) ที่เคยรับบริการหรือติดต่อราชการร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-28
2023-05-27