เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการอบรมพัฒนาจิตเด็กและเยาวชน


                 เมื่อวันที่ 29  เมษายน 2558  - วันที่  1  พฤษภาคม  2558    เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้จัดโครงการพัฒนาจิต   ประจำปี  2558  ณ   วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม   อำเภอวังน้ำเขียว          จังหวัดนครราชสีมา   โดยมีพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล    เด็กและเยาวชนในเขตตำบลท่าเยี่ยม   เข้ารับการอบรม เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นคนดี  การปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับศีลธรรม  จริยธรรมและพัฒนาจิตแก่เด็กและเยาวชน  ตลอดจนการปฏิบัติตนให้เป็นที่ต้องการของสังคมและสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30